Stephen Bohr

De afgelopen tijd heeft de beweging voor inzegening van de vrouw steeds meer voeten aan de grond gekregen. Kan inzegening van de vrouw voor het ambt van ouderling of predikant Bijbels worden onderbouwd? Pastor Stephen Bohr geeft vanuit de Bijbel op basis van een 40-tal stellingen een antwoord. Inzegening van de vrouw - vragen en antwoorden

Inzegening van de vrouw - vragen en antwoorden

Het eerste deel van de 14-delige serie Studies in Mattheus 24 geeft een overzicht van wat er allemaal in de serie wordt behandeld.Zeven waarheden over Mattheus 24

Zeven waarheden over Mattheus 24

Dit deel behandelt met name de standaards en symbolen die in het leger van Babylon in gebruik waren.De adelaars van Babylon

De adelaars van Babylon

Hierin wordt uitleg gegeven waaruit de gruwel der verwoesting bestond.De gruwel van de verwoesting

De gruwel van de verwoesting

In dit deel wordt uitleg gegeven over het symbool van de adelaar.Het teken van de adelaar

Het teken van de adelaar

In dit deel wordt de tweevoudige uitleg van Mattheus 24, met name voor de eindtijd, behandeld.Voorbode van de toekomst

Voorbode van de toekomst

In deel 6 van Studies in Mattheus 24 wordt uitgelegd hoe de volgorde van rampen in eindtijd gelijk is aan het verleden.Blauwdruk van eindtijdvoorvallen

Blauwdruk van eindtijdvoorvallen

In deel komt ter sprake hoe de Romeinse Adelaar weer is terug te vinden in onze tijd.De terugkeer van de adelaars

De terugkeer van de adelaars

In dit deel wordt gekeken hoe in onze tijd valse profeten opstaan en mensen misleiden, zoals Jezus voorzegd heeft.Mattheus 24 en de valse profeet

Mattheus 24 en de valse profeet

In het negende deel van Studies in Mattheus 24 wordt een vergelijking gemaakt van de grote verdrukking in Jeruzalem in 70 na Christus met de verdrukking in de eindtijd.De grote verdrukking

De grote verdrukking

Vergelijking met tijd van Noach, het sluiten van de deur der ark als symbool voor sluiten genadetijd.Als een dief in de nacht

Als een dief in de nacht

In dit deel van de 14-delige studie over Mattheus 24 wordt de gelijkenis van de vijgenboom behandelt.De ontluikende vijgenboom

De ontluikende vijgenboom

In deel 12 van deze 14-delige serie wordt de gruwel der verwoesting uitvoerig behandelt.De uiteindelijke gruwel

De uiteindelijke gruwel

Deel 13 van deze 14-delige serie behandelt de tijd waarin het overblijfsel van Gods volk wacht op de wederkomst van Christus.Leven in afwachting

Leven in afwachting

Het laatste deel van deze 14-delige serie behandelt de periode waarin de antichrist in de middeleeuwen Gods volk vervolgde.De tijd van de heidenen

De tijd van de heidenen

Deze presentatie van Pastor Bohr geeft een inleiding in de heiligdomsserie. Het behandelt de diverse aardse heiligdommen waarvan in de Bijbel melding wordt gemaakt. Daarnaast wordt ook de functie en het doel van het heiligdom aangegeven. Uit welke onderdelen bestaat het heiligdom, welke elementen bevat het heiligdom? Verschillende voorbeelden worden gegeven waarom het heiligdom zo belangrijk is om de Schrift beter te begrijpen, het heiligdom dat ook het leven van Jezus volgt, ... Zijn weg is in het Heiligdom

Zijn weg is in het Heiligdom

De presentatie spreekt over de engelen in het heiligdom, in de hemel en op aarde. In het heiligdom zijn de engelen te herkennen aan de cherubs in het heilige der heiligen. Zij keken in bewondering neer op Gods wet die de basis is van Gods regering. Wat is hun aantal, wat is hun missie en welke taken hebben ze? Engelen kunnen we niet los zien van het zonde¬probleem dat ontstond ver voor de schepping van de wereld. Tenslotte was Lucifer de belangrijkse engel in de hemel die in ... De engelen van het heiligdom

De engelen van het heiligdom

In het midden van het paradijs staat de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Van de boom van kennis van goed en kwaad werd de mens verboden te eten. Dit ene gebod behelsde alle principes van de Tien Geboden. En Adam en Eva aten van deze boom. En het gevolg was de dood, want het loon van de zonde is de dood. Satan vertelde in de hof van Eden 2 leugens. De eerste leugen: u zult zeker niet sterven. Hij zegt dat de mens een soort onsterfelijke ziel heeft: ‘j ... Leven en dood in het heiligdom

Leven en dood in het heiligdom

In deze presentatie spreekt Stephen Bohr over het dienstwerk van Jezus in het kamp, voordat Hij naar de voorhof ging om te sterven. Er worden 7 redenen gegeven waarom het nodig was dat Jezus een mens werd. Onder andere: Zodat Jezus kon onthullen hoe God werkelijk is; zodat Jezus voor onze zonden kon sterven; zodat wij konden weten dat Hij met ons meevoelt; zodat Hij verzocht kon worden om degenen die verzocht worden te helpen; zodat Hij door de macht van de Heilige Geest een ... De 7 geheimen van de vleeswording

De 7 geheimen van de vleeswording

De eerste ruimte in het heiligdom is de voorhof. De voorhof bevat 2 belangrijke meubelstukken: brandofferaltaar en bij de ingang naar het heilige: wasvat. Het brandofferaltaar is een type van de dood van Jezus Christus, het wasvat voor de opstanding van Jezus Christus. Wat Jezus deed in de voorhof deed Hij voor elke persoon die ooit op aarde heeft geleefd. Niet alleen voor de verlosten. Echter, niet iedereen wordt gered, alleen diegene die in Hem gelooft.Het Lam Gods geslacht

Het Lam Gods geslacht

In deze video wordt ingegaan op het verband tussen het kruis van Christus en wat er gebeurde met Pinksteren. Waarheen ging Jezus toen Hij opsteeg naar de hemel? Wat gebeurde er op de Pinksterdag? Hoe liet God zien dat Hij offers goedkeurde in het Oude testament en hoe heeft Hij het offer van Christus aan het kruis goedgekeurd? Wat heeft Jezus de afgelopen 2000 jaar gedaan? Werden alle zonden vergeven aan het kruis? Tenslotte gaat pastor Bohr in op de 5 voorwaarden voor vergev ... Deelhebben aan de zegeningen van het heiligdom

Deelhebben aan de zegeningen van het heiligdom

In deze presentatie wordt gesproken over de periode na de opstanding. Jezus ging na zijn opstanding naar het heilige. Tussen de opstanding van Jezus en Zijn hemelvaart is er een periode van 40 dagen. De discipelen bereidden zich daarna (tijdens de periode van 10 dagen) voor op de uitstorting van Gods Heilige Geest. Waarom was het noodzakelijk dat na het vertrek van Judas weer een 12-de apostel in zijn plaats moest worden gekozen? En waarom juist voor de Pinksterdag? Wat zou e ... Een volk na aan Zijn hart

Een volk na aan Zijn hart

In deze video worden de drie manieren besproken waarop God in ons een heilig leven ontwikkelt. Die drie ingrediënten zijn te vinden in het heilige van het hemelse heiligdom. De driehoek bestaat uit de zevenarmige kandelaar, de toonbroden en het reukofferaltaar, respectievelijk voorstellend het getuigenis naar anderen onder de kracht van de Heilige Geest, het Woord van god en het gebed. In de het bestuderen van Zijn Woord spreekt God tot ons, in het gebed spreken wij tot God ... De driehoek van Heiliging

De driehoek van Heiliging

In deze video legt Stephen Bohr op heldere en wijze het verschil uit tussen de morele wet (10 geboden) en de ceremoniële wet. Verschillende vragen komen aan de orde, zoals: Zondigde satan in de hemel? Gold de wet vóór de zondvloed? Zondigde het menselijke ras vóór de zondvloed? Hoe werden in het Oudtestament mensen gered voordat Jezus Christus kwam? En wat was dan het doel van het hele offersysteem in het Oude Testament? Daarnaast wordt een aantal passages uit de Bijb ... De twee verbonden

De twee verbonden

In deze presentatie behandelt Pastor Bohr de profetie in Daniël 2. Kunnen sterrenwichelaars en tovenaars de toekomst voorspellen? Wie zou dat kunnen? Wat is de betekenis van de vermenging van ijzer en klei in de voeten van het beeld in de droom van Nebukadnezar? Wat is de betekenis van de steen aan het eind van de droom?De fundamentele profetie van de Bijbel

De fundamentele profetie van de Bijbel

In deze presentatie behandelt Stephen Bohr de tijdsvolgorde van de geschiedenis zoals beschreven in Daniel 7 in relatie tot het oordeel. In dit hoofdstuk beschrijft Daniel omstreeks de 6-de eeuw voor Christus de (komende) wereldgeschiedenis aan de hand van de vier dieren en de kleine horen. De vier dieren zijn vier koninkrijken die achtereenvolgens in de geschiedenis zijn opgekomen. Er worden 8 karakteristieken gegeven van de kleine horen, zodat aan de hand hiervan deze entit ... De chronologie van het oordeel

De chronologie van het oordeel

In deze video bespreekt en analyseert Stephen Bohr Daniel 8. De grote koninkrijken uit het grote visioen (chazon) passeren de revue: Medo-Perzië, Griekenland, Rome. Ook wordt uitgelegd wat de betekenis is van de kleine horen in relatie tot de beschrijving van Daniel 7. Is het mogelijk dat dit Antiochus Epiphanes is? Ook neemt de kleine horen het ‘dagelijkse’ weg. Wat is de betekenis hiervan? En wat is de betekenis van de 2300 avonden en morgens? In de volgende lezing (13 ... Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 1

Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 1

In deze presentatie legt Stephen Bohr de profetie van de 2300 avonden en morgens uit zoals beschreven in Daniel 8. Daniel ziet deze profetie in de vorm van een visioen (‘mar’eh’). Om deze profetie te begrijpen is het noodzakelijk ook inzicht te krijgen in het andere visioen (de ‘chazon’) van Daniel over de 70 weken. De 70 weken worden ‘afgeknipt’ van de 2300 avonden, zoals beschreven in Daniel 9:24. In dit tekstgedeelte treffen we een 6-tal punten die allen verw ... Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 2

Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 2

In deze presentatie worden de drie fasen beschreven van de geschiedenis van Israel. De eerste fase liep van de berg Sinaï (1445 v. Chr.) tot aan de ballingschap (ca 590 v. Chr.). Gods volk gehoorzaamde God niet. De ballingschap volgt in Babylonië (70 jaar). Daarna zegt God (fase 2): nog 70 weken, 490 jaar. Ten slotte, de derde fase, zendt Hij Zijn Zoon als laatste redmiddel. In plaats van de Zoon te aanvaarden, staan zij op om Hem te vernietigen. De Joodse theocratie komt t ... De drie fasen van Israël

De drie fasen van Israël

De 70 weken profetie is een van de meest onjuist begrepen profetieen uit de Bijbel. Ondanks dat het een van de mooiste profetieen is, omdat het precies aangeeft wanneer de Messias komt. De meeste christenen tegenwoordig plaatsen de laatste week uit de 70 weken profetie in de toekomst en passen dat vervolgens toe op de antichrist. In deze lezing behandelt Stephen Bohr de 70 weken profetie, waarbij de 70-ste week begint bij de doop van Christus en waarbij Christus exact in het ... De 70 weken profetie, deel 1

De 70 weken profetie, deel 1

De 70 weken profetie is een van de meest onjuist begrepen profetieen uit de Bijbel. Ondanks dat het een van de mooiste profetieen is, omdat het precies aangeeft wanneer de Messias komt. De meeste christenen tegenwoordig plaatsen de laatste week uit de 70 weken profetie in de toekomst en passen dat vervolgens toe op de antichrist. In deze lezing behandelt Stephen Bohr de 70 weken profetie, waarbij de 70-ste week begint bij de doop van Christus en waarbij Christus exact in het ... De 70 weken profetie, deel 2

De 70 weken profetie, deel 2

Deze presentatie gaat over het essentiële belang van de ark van het verbond zoals deze stond in het Heilige der Heiligen in de tempel. In de ark bevinden zich de Tien Geboden. Het heiligdom dat op aarde gebouwd was, is een kopie van het echte heiligdom dat God aan Mozes toonde op de berg. De Tien Geboden, die de wet van de vrijheid bevat, zijn de standaard van het oordeel, de norm van God en het fundament van Zijn regering. Gevonden! De ark van het verbond

Gevonden! De ark van het verbond

God gaf iets extra's dat Hij in de ark van het verbond zette om de sabbat te benadrukken en te onderstrepen dat het een test is en uiterst belangrijk: het manna. Het manna benadrukt en onderstreept de sabbat. Het volk Israel ontving dagelijks voedsel in de vorm van manna. Wat betekent manna? Vlees: van Jezus dat niet ontbindt op sabbat. Jezus stierf op vrijdag, exact op 15 uur ‘s middags, rustte op sabbat en stond op zondag op. Via het manna leert God de sabbatsvierin ... De manna test

De manna test

In deze lezing wordt de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, wat bekend staat als Palmzondag, vergeleken met de grote gebeurtenissen rond 1844. De Joden waren enthousiast toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnentrok: hun toekomstige koning. Doch ze werden teleurgesteld dat hij uiteindelijk werd gekruisigd. Velen die eerst in de menigte Hosanna, Hosanna hadden geroepen schreeuwden nu om zijn dood. De triomfantelijke intocht had een zeer specifiek doel. In minder d ... Teleurstelling in het heiligdom

Teleurstelling in het heiligdom

In deze presentatie wordt de tijd van de zondvloed vergeleken met de tijd van het einde. Op een gegeven moment, na vele jaren van genade, oproepen en waarschuwingen, sluit op een gegeven moment de genadetijd, zoals ook de deur van de ark door God werd gesloten. Daarna volgt er 7 dagen geen regen en wordt het geloof van de rechtvaardigen op de proef gesteld. Na 7 dagen worden dan de plagen uitgestort (zoals de regen bij de zondvloed). Velen denken dat ze nog de mogelijkheid to ... Zoals een dief in de nacht

Zoals een dief in de nacht

Het boek Job is het oudste boek van de Bijbel. Het werd geschreven door Mozes. In het boek Job vindt een proces plaats. Het boek gebruikt veel wettelijke en gerech-telijke taal en gaat over een oordeel dat in de hemel plaatsvindt. Jobs zaak wordt onderzocht. En iedereen in de hemel kijkt toe. Maar uiteindelijk blijft Job trouw aan God. Het probleem van Job blijkt een gebrek te zijn aan kennis, inzicht in de strijd zich afspeelt in het universum: een strijd tussen goed en kwaa ... God voor het gerecht

God voor het gerecht

In deze studie zien we dat het doel van de drie fasen van het oordeel is om voor het hele universum duidelijk te maken hoe God het zondeprobleem oplost: van het oordeel dat nu plaatsvindt, via het milennium tot het eeuwigdurende koninkrijk van God. Het doel van de heiligdomsdienst is te laten zien dat God gelijk had zoals Hij met zonde omging en het oordeel heeft als doel Gods karakter voor het universum te rechtvaardigen. De drie fasen van het oordeel

De drie fasen van het oordeel

In deze presentatie wordt de dagelijkse dienst in het heiligdom beschreven als ook de betekenis van de Grote Verzoendag. Wat is het verschil tussen individuele zonden en collectieve zonden? Hoe vindt de reiniging van het heiligdom plaats? Wat is de zin van de twee bokken die in Leviticus worden beschreven: één bok voor de Heer en de andere bok werd de zondebok, oftewel voor Azazel. Jezus doorloopt het gehele heiligdom, van voorhof tot in het heilige der heiligen. Opmerkelij ... De zondebok en het duizendjarige rijk van Openbaring

De zondebok en het duizendjarige rijk van Openbaring

Centraal in deze presentatie staat dat er is geen scheiding meer is tussen Israël en de kerk. Dit wordt onder andere duidelijk gemaakt aan de hand van de bekering van Saulus. Saulus, later Paulus, bekeerde zich kort nadat Stefanus gestenigd was. Paulus was mede-verantwoordelijk voor deze steniging. De focus van Paulus verandert na zijn bekering van het Joods-zijn naar het zijn ‘in Christus’. Iemand is geen zaad van Abraham gewoon door zijn Joodse stamboom, maar, door in ... Een grandioze bekeringservaring

Een grandioze bekeringservaring

Wie is de mens der zonde, de kleine horen, de antichrist, de zoon des verderfs? Het is dezelfde entiteit onder een andere naam. Wat zijn de kenmerken van die andere zoon des verderfs, Judas? Velen denken dat de antichrist een afvallige godslasteraar is die het christendom vervloekt en antichristelijk is. Maar de antichrist is een insider die beweert Jezus Christus te dienen, maar eigenlijk verraadt hij de zaak van Jezus Christus. Waar bevindt zich de antichrist? De antichrist ... In de tempel van de antichrist, deel 1

In de tempel van de antichrist, deel 1

Wie is de geheimzinnige weerhouder waarover in Thessalonicenzen wordt gesproken? Wilde deze antichrist of ten minste de geest van de antichrist zich al openbaren in de tijd van Paulus? Wat gebeurde er na de opdeling van het Romeinse Rijk? Wat is de identiteit van de antichrist? En wat betekent de periode van 1260 in samenhang met het herstel van de dodelijke wond? Hoe zal de antichrist zich in de eindtijd openbaren? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de Bijbel en u ... In de tempel van de antichrist, deel 2

In de tempel van de antichrist, deel 2

In deze presentatie gaat pastor Bohr in op het tiendensysteem. Waarvoor is het tiendensysteem ingesteld? Betaalden de Levieten ook tienden? Was er een priesterschap vóór het priesterschap van Levi? Waarvoor staat het priesterschap van Melchizedek? Is het betalen van tienden naast een Oudtestamentisch principe ook een Nieuwtestamentisch principe?De financiële geheimen van het heiligdom

De financiële geheimen van het heiligdom

Het falen om het heilige van het gewone te onderscheiden leidt tot afgoderij. Dit is het geval als we iets onheiligs gebruiken voor een heilige opdracht zoals het geval was bij Nadab en Abihu. Maar dit geldt ook als we iets heiligs gebruiken voor iets onheiligs, zoals het geval was op het feest van koning Belsassar. Het leidt tot het aanbidden van afgoden die gemaakt waren met mensenhanden. Dit leidt tot het breken van het gebod: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht ... Het heilige en het onheilige

Het heilige en het onheilige

In deze presentatie wordt een parallel getrokken tussen het hemels heiligdom en onze lichamelijke tempel. Beide tempels werden door God gemaakt als Zijn woning. In beide tempels is er een wet geschreven met de vinger van God. Beide tempels hebben een aantekening van de zonde. Beide tempels moeten, als zij verontreinigd worden door de zonde, gereinigd worden. Beide tempels hebben een voorhof, een kamp en een heiligdom. Het is dus belangrijk om zowel het hemels heiligdom als he ... De twee tempels

De twee tempels

In deze studie zien wij zien dat God de gave der profetie instelde in deze laatste dagen op het juiste ogenblik, met de juiste boodschap, op de juiste plaats en met de juiste mensen. Er worden 5 tijdsprofetieën uit het oude en nieuwe testament bestudeerd. We gaan alle vijf bekijken om te zien of wij zeker kunnen zijn dat in deze laatste dagen God in Zijn kerk de gave van profetie heeft ingesteld. Wat deze elementen zijn, in al deze 5 gevallen, ziet in deze presentatie.Het heiligdom en de gave van profetie

Het heiligdom en de gave van profetie

Er zijn drie leerstellingen in de Bijbel die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de toestand van de doden, het Bijbelse concept van het oordeel en de wederkomst van Jezus Christus in kracht en heerlijkheid. Zij moeten samen begrepen worden. Als wij één van deze leerstellingen verkeerd hebben zullen de andere twee ook verkeerd worden begrepen.Drie onlosmakelijk verbonden leerstellingen

Drie onlosmakelijk verbonden leerstellingen

Hoe ziet het leven eruit in de hemel tijdens de 1000 jaar? Herkennen we onze vrienden en familie die op die dag gered zijn? Waar gaat het in de hemel en op de nieuwe aarde echt allemaal om? Jezus wil met ons zijn op de nieuwe aarde. Vinden we dat belangrijk of laten wij toe dat deze wereld en de dingen van deze wereld onze aandacht zo sterk in beslag nemen dat we niet geschikt zijn voor de hemel?Eindelijk thuis!

Eindelijk thuis!

In deze eerste inleidende presentatie uit de serie De drie-engelenboodschap worden 10 feiten behandeld over Openbaring 14. Bijvoorbeeld de volgende vragen komen aan de orde: Wat is het eeuwige evangelie? Wat stellen de drie engelen voor? Waarom worden engelen beschreven als vliegend in het midden van de hemel? Is de drie-engelenboodschap verbonden met het heilige der heiligen?Tien Feiten over Openbaring 14

Tien Feiten over Openbaring 14

Waarom wordt het evangelie eeuwig genoemd? Pastor Stephen Bohr gaat terug naar de zondeval van Adam en Eva. Voor de zondeval waren Adam en Eva beiden bedekt met een lichtgevend gewaad. Dit gewaad was na de zondeval verdwenen. Waardoor werd het vervangen? Waarom stierven Adam en Eva niet op de dag dat zij zondigden? Hoe werd Israël gered in het Oude Testament, voordat Jezus kwam? Zijn er ook voorwaarden aan het gered zijn door Jezus en welke zouden dat dan zijn? Of wordt iede ... Wat is het eeuwige evangelie?

Wat is het eeuwige evangelie?

Wat betekent het om God te vrezen? Predikant Stephen Bohr legt aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament uit wat dit betekent.Het beginsel van wijsheid

Het beginsel van wijsheid

Waarom gaf Jezus eer aan Zijn Vader? Hoe kunnen wij eer aan God geven? De goede werken komen van God en daarom verheerlijken wij als mensen God. God te eren betekent Zijn karakter te weerspiegelen naar de wereld zodat anderen Jezus in ons kunnen zien en Zijn Naam eren en verheerlijken. Ook met ons lichaam en in onze geest kunnen we God verheerlijken. God zal een volk hebben dat de aarde zal vullen met Zijn heerlijkheid.Hoe God verheerlijkt wordt

Hoe God verheerlijkt wordt

In deze lezing wordt gesproken over het oordeel. Wat gebeurt er als wij allemaal sterven? Wat gebeurt er met de identiteit of het karakter dat wij gevormd hebben in ons leven? In de Bijbel wordt gesproken over ‘boek’ en boeken’: wat betekenen deze woorden? Als het oordeel in de hemel is, vóór de wederkomst van Jezus hoe kan iedereen dan voor de grote rechterstoel van Christus verschijnen? Denkt u dat Jezus zich na Zijn opstanding alles herinnerde wat er gebeurd wa ... Het uur van Gods oordeel

Het uur van Gods oordeel

In deze lezing staat de sabbat centraal. Wie was de Schepper van hemel en aarde? Wat deed Jezus op de eerste sabbat? God zegende en heiligde de zevende dag nadat Hij rustte. Op welke dag en op welk uur stierf Jezus als het Paaslam? Toen Jezus op de sabbat in het graf rustte zag Zijn vlees geen verval of ontbinding. Dit was evenzo het geval met het manna waarover in het Oude Testament werd gesproken. De overeenkomsten tussen beide zijn treffend.Het fundament van ware aanbidding

Het fundament van ware aanbidding

God heeft in het oude testament een huwelijk aangegaan met Zijn bruid Israel. In zekere zin is dat ook het geval met het Israel in het Nieuwe testament. Maar wij weten dat het Israel in het Oude Testament gruwelen heeft bedreven met Babylon. Dit is dan ook het type voor wat er met het nieuwe Israel zal gebeuren. De grootste gruweldaad zoals die in het boek Ezechiel wordt beschreven is dat Israel zich neerboog naar het oosten, voor de zon. Maar wie of wat is Babylon precies: i ... Geheimenis, het grote Babylon

Geheimenis, het grote Babylon

In deze presentatie van predikant Stephen Bohr worden de kenmerken van de afvallige kerk, de hoer oftewel Babylon besproken. Wat betekent de wijn in de gouden drinkbeker, zoals beschreven in Openbaring 17? Uit welke elementen bestaat de wijn in de gouden drinkbeker?Babylons wijn

Babylons wijn

In de eindtijd zal een coalitie worden gevormd tussen een kerk en de koningen van de aarde. De kerk zal betrokken zijn bij de politieke systemen van de wereld om gelovigen te vervolgen. De tien geboden werden geschreven op twee tafelen: op de eerste tafel staan de geboden die onze relatie met God bepalen. De tweede tafel heeft te maken met onze verantwoordelijkheid naar onze medemensen. De vraag is: heeft de overheid het recht om de eerste tafel van de wet op te leggen? En ... De hoererij van Babylon

De hoererij van Babylon

Het pausdom kent twee periodes waarin het regeert: de 1260 jaar en de tijd na de dodelijke wond tot de wederkomst. Door de kenmerken van de kleine horen in Daniel 7 te vergelijken met die van het het zeebeest in Openbaring 13 kun je zien dat dit dezelfde machten zijn. In beide gevallen sprake is van dezelfde opvolgende rijken en beiden ontplooien dezelfde activiteiten. Het pausdom ontving de dodelijke wonde in 1798. Verschillende vragen komen aan de orde: Met welk wapen werd ... Het beest uit de zee

Het beest uit de zee

Waarvoor staat het tweede beest in Openbaring 13? Dit beest komt niet op uit de zee, maar uit de aarde. Dit tweede beest uit de aarde zal een beeld maken van het eerste beest. Het gaat de hele wereld opdragen om het eerste beest te aanbidden. Dit tweede beest zal iedereen op aarde bevelen om het merkteken van het beest te ontvangen. In deze lezing bestuderen wij ook iets van de heling van die dodelijke wond.Het beest uit de aarde

Het beest uit de aarde

In de grondwet van de VS staat dat de staat niets kan voorschrijven op het gebied van religie. Ook kan de staat de vrije uitoefening van de godsdienst niet verbieden. Maar de profetie zegt dat dit zal veranderen. Het beest uit de aarde zal het enige beest in de Bijbelse profetie zijn dat het zeebeest helpt zijn macht te herstellen. Zoals bij de kruisiging van Jezus het geval was, was het niet de staat die wilde dat Jezus werd gekruisigd, ook in het algemeen niet de mensen, ma ... Het beeld van het beest

Het beeld van het beest

In de Bijbel wordt het godslastering genoemd, wanneer een mens beweert God te zijn, en bepaalde werken doet die alleen aan God zijn voorbehouden. Voorbeelden van zulke werken van God zijn: het vergeven van zonden, het aanstellen en afzetten van koningen, het onfeilbaar spreken. Bij godslastering denken we aan de antichrist. Mensen buigen voor hem en noemen hem 'Heilige Vader'. Terwijl Jezus leerde niemand op aarde ‘vader’ te noemen, want Eén is uw Vader, uw God ... Het getal van het beest

Het getal van het beest

Wat is het merkteken van het beest? Hierover wordt veel gespeculeerd. In deze presentatie wordt vanuit de Bijbel aangetoond wat het teken en zegel van God is en wat teken en zegel van het beest is. Het heeft alles te maken met aanbidding. Het merkteken van het beest, deel 1

Het merkteken van het beest, deel 1

Het tweede deel van het merkteken van het beest gaat over de verandering van de sabbat naar de zondag. In Daniel 7 wordt gezegd dat hij erop uit zal zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. In deze presentatie wordt het document Dies Domini van paus Johannes Paulus II vegeleken met wat de Bijbel zegt over de rustdag. Wat is de dag des Heren? Welke dag staat centraal in alle aanbidding van God? Wat was en is het onderschei¬dende teken van Gods volk. Wat is het zegel van ... Het merkteken van het beest, deel 2

Het merkteken van het beest, deel 2

De derde-engelboodschap is één van de meest onheilspellende waarschuwingen in de hele Bijbel. De boodschap van de derde engel vertelt ons, dat wie het beest of zijn beeld aanbidt, zijn merkteken ontvangt, of het getal van zijn naam, de onvermengde toorn van God zal ervaren. Daarom is het voor ons mensen, die leven in de eindtijd, mogelijk van levensbelang te weten, wie het beest (uit de zee) is, en wat zijn beeld en merkteken is. Is het aannemen van Jezus Christus een kwest ... De wijn van de toorn van God

De wijn van de toorn van God

Wat bedoelt de Bijbel met de rook van hun pijniging die voor eeuwig opstijgt? Wat betekent het woord ‘eeuwig’ in het eeuwige vuur? Wat heeft Gods heerlijkheid te maken met het eeuwige vuur? De rook van Babylons pijniging

De rook van Babylons pijniging

In het boek Openbaring zien wij de beschrijving van een groep gelovigen uit de eindtijd die de overwinning hebben behaald over het beest, zijn beeld zijn merkteken en het getal van zijn naam. Hoe behaalt deze groep gelovigen, die leven wanneer Jezus komt, de overwinning over het beest, zijn beeld, zijn merkteken en het getal van zijn naam? Het antwoord is: zij oefenden uit, wat de Bijbel de volharding van de heiligen noemt. Wat betekenen deze termen en wat zegt de Bijbel er o ... De volharding van de heiligen

De volharding van de heiligen

Wat wordt verstaan onder de wet en wat onder de geboden; is er verschil tussen deze begrippen? Gods karakter is geschreven in de Tien Geboden, in Gods wet. Gods volk zal God dienen, omdat zij God liefheeft met heel hun hart. Omdat de wet van God is geschreven in hun verstand en hart. We mogen bidden tot God dat dit onze ervaring zal zijn en dat God Zijn wet in ons hart zal schrijven.De geboden van God

De geboden van God

In deze presentatie vertelt predikant Stephen Bohr aan de hand van Openbaring 14:12 wat het geloof van Jezus en het houden van de geboden inhoudt. Er worden diverse voorbeelden uit de Bijbel gegeven van wetticisme: het idee dat we gered worden door de geboden te houden. Ook worden diverse voorbeelden aangehaald van anitinomianisme: het idee dat we gered worden zonder de geboden te houden. De apostel Paulus leert dat het houden van Gods wet niet de oorzaak is van onze zalighei ... Het geloof van Jezus

Het geloof van Jezus

Openbaring 12:17 zegt dat de slang, of de draak, boos werd op de overigen van haar zaad. Wat wordt verstaan onder ‘haar zaad’? En wat onder ‘de overigen van haar zaad’? Is dat het letterlijke volk Israël, zoals vaak wordt beweerd? Heeft God naast het letterlijke Israël nog een aparte groep, de gemeente van he Nieuwe Testament? Of heeft God gewoon één groep? De Bijbel zegt duidelijk dat er één kudde is, één Israël, één gekozen stad, één vrouw, één olijf ... De overigen van haar zaad

De overigen van haar zaad

In deze video wordt de achtergrond geschetst van de 144.000 waarover in Openbaring driemaal wordt gesproken. Wat zijn de kenmerken van de 144.000? Dit alles in relatie tot het einde van de genadetijd en de wederkomst van Jezus.De 144.000

De 144.000

Wat betekent het getuigenis van Jezus? In deze presentatie wordt ingegaan op de werkzaamheden van Johannes de Doper en de rol die hij had in de tijd van Jezus. Was Johannes een profeet, of was hij meer dan een profeet? Of was hij een boodschapper? Waarom was dat ‘kleine licht’ noodzakelijk, want in de Bijbel werd toch duidelijk de komst van Jezus voorzegd in diverse profetieën? Johannes verkondigde het getuigenis van Jezus bij de eerste komst van Jezus. Zal er ook een pr ... Het getuigenis van Jezus

Het getuigenis van Jezus

Wat wordt er verstaan onder de oogst? En de wijnpers? En de druiven? Wat betekent het witte paard en rode klederen in het boek Openbaring? Pastor Bohr bespreekt dat er een oorlog zal komen waarvan twee partijen deel zullen uitmaken. Velen denken aan een fysieke strijd tussen Babylon en Jeruzalem. De uiteindelijke strijdpunten zijn echter niet van politieke aard, maar het gaat erom of u het zegel van God ontvangt, of het merkteken van het beest.De oogst van de aarde is rijp

De oogst van de aarde is rijp

Waarom is de boodschap van Babylon, haar wijn, voor zoveel mensen aantrekkelijk? Omdat deze leer misleidend is, en velen het aannemen als waarheid. De drie-engelenboodschap is er om de mensen hiervan bewust te maken, en roept op te keren tot God, Hem lief te hebben en de Waarheid te geloven. Wanneer deze boodschap aan de mensen wordt verkondigd, met de oproep om uit Babylon te komen, zullen zij graag de Waarheid omarmen en uit Babylon komen. Deze boodschap is zeer urgent! Uit ... Gaat uit van haar, Mijn volk

Gaat uit van haar, Mijn volk