Zijn weg is in het heiligdom

Deze presentatie van Pastor Bohr geeft een inleiding in de heiligdomsserie. Het behandelt de diverse aardse heiligdommen waarvan in de Bijbel melding wordt gemaakt. Daarnaast wordt ook de functie en het doel van het heiligdom aangegeven. Uit welke onderdelen bestaat het heiligdom, welke elementen bevat het heiligdom? Verschillende voorbeelden worden gegeven waarom het heiligdom zo belangrijk is om de Schrift beter te begrijpen, het heiligdom dat ook het leven van Jezus volgt, ... Zijn weg is in het Heiligdom

Zijn weg is in het Heiligdom

De presentatie spreekt over de engelen in het heiligdom, in de hemel en op aarde. In het heiligdom zijn de engelen te herkennen aan de cherubs in het heilige der heiligen. Zij keken in bewondering neer op Gods wet die de basis is van Gods regering. Wat is hun aantal, wat is hun missie en welke taken hebben ze? Engelen kunnen we niet los zien van het zonde¬probleem dat ontstond ver voor de schepping van de wereld. Tenslotte was Lucifer de belangrijkse engel in de hemel die in ... De engelen van het heiligdom

De engelen van het heiligdom

In het midden van het paradijs staat de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Van de boom van kennis van goed en kwaad werd de mens verboden te eten. Dit ene gebod behelsde alle principes van de Tien Geboden. En Adam en Eva aten van deze boom. En het gevolg was de dood, want het loon van de zonde is de dood. Satan vertelde in de hof van Eden 2 leugens. De eerste leugen: u zult zeker niet sterven. Hij zegt dat de mens een soort onsterfelijke ziel heeft: ‘j ... Leven en dood in het heiligdom

Leven en dood in het heiligdom

In deze presentatie spreekt Stephen Bohr over het dienstwerk van Jezus in het kamp, voordat Hij naar de voorhof ging om te sterven. Er worden 7 redenen gegeven waarom het nodig was dat Jezus een mens werd. Onder andere: Zodat Jezus kon onthullen hoe God werkelijk is; zodat Jezus voor onze zonden kon sterven; zodat wij konden weten dat Hij met ons meevoelt; zodat Hij verzocht kon worden om degenen die verzocht worden te helpen; zodat Hij door de macht van de Heilige Geest een ... De 7 geheimen van de vleeswording

De 7 geheimen van de vleeswording

De eerste ruimte in het heiligdom is de voorhof. De voorhof bevat 2 belangrijke meubelstukken: brandofferaltaar en bij de ingang naar het heilige: wasvat. Het brandofferaltaar is een type van de dood van Jezus Christus, het wasvat voor de opstanding van Jezus Christus. Wat Jezus deed in de voorhof deed Hij voor elke persoon die ooit op aarde heeft geleefd. Niet alleen voor de verlosten. Echter, niet iedereen wordt gered, alleen diegene die in Hem gelooft.Het Lam Gods geslacht

Het Lam Gods geslacht

In deze video wordt ingegaan op het verband tussen het kruis van Christus en wat er gebeurde met Pinksteren. Waarheen ging Jezus toen Hij opsteeg naar de hemel? Wat gebeurde er op de Pinksterdag? Hoe liet God zien dat Hij offers goedkeurde in het Oude testament en hoe heeft Hij het offer van Christus aan het kruis goedgekeurd? Wat heeft Jezus de afgelopen 2000 jaar gedaan? Werden alle zonden vergeven aan het kruis? Tenslotte gaat pastor Bohr in op de 5 voorwaarden voor vergev ... Deelhebben aan de zegeningen van het heiligdom

Deelhebben aan de zegeningen van het heiligdom

In deze presentatie wordt gesproken over de periode na de opstanding. Jezus ging na zijn opstanding naar het heilige. Tussen de opstanding van Jezus en Zijn hemelvaart is er een periode van 40 dagen. De discipelen bereidden zich daarna (tijdens de periode van 10 dagen) voor op de uitstorting van Gods Heilige Geest. Waarom was het noodzakelijk dat na het vertrek van Judas weer een 12-de apostel in zijn plaats moest worden gekozen? En waarom juist voor de Pinksterdag? Wat zou e ... Een volk na aan Zijn hart

Een volk na aan Zijn hart

In deze video worden de drie manieren besproken waarop God in ons een heilig leven ontwikkelt. Die drie ingrediënten zijn te vinden in het heilige van het hemelse heiligdom. De driehoek bestaat uit de zevenarmige kandelaar, de toonbroden en het reukofferaltaar, respectievelijk voorstellend het getuigenis naar anderen onder de kracht van de Heilige Geest, het Woord van god en het gebed. In de het bestuderen van Zijn Woord spreekt God tot ons, in het gebed spreken wij tot God ... De driehoek van Heiliging

De driehoek van Heiliging

In deze video legt Stephen Bohr op heldere en wijze het verschil uit tussen de morele wet (10 geboden) en de ceremoniële wet. Verschillende vragen komen aan de orde, zoals: Zondigde satan in de hemel? Gold de wet vóór de zondvloed? Zondigde het menselijke ras vóór de zondvloed? Hoe werden in het Oudtestament mensen gered voordat Jezus Christus kwam? En wat was dan het doel van het hele offersysteem in het Oude Testament? Daarnaast wordt een aantal passages uit de Bijb ... De twee verbonden

De twee verbonden

In deze presentatie behandelt Pastor Bohr de profetie in Daniël 2. Kunnen sterrenwichelaars en tovenaars de toekomst voorspellen? Wie zou dat kunnen? Wat is de betekenis van de vermenging van ijzer en klei in de voeten van het beeld in de droom van Nebukadnezar? Wat is de betekenis van de steen aan het eind van de droom?De fundamentele profetie van de Bijbel

De fundamentele profetie van de Bijbel

In deze presentatie behandelt Stephen Bohr de tijdsvolgorde van de geschiedenis zoals beschreven in Daniel 7 in relatie tot het oordeel. In dit hoofdstuk beschrijft Daniel omstreeks de 6-de eeuw voor Christus de (komende) wereldgeschiedenis aan de hand van de vier dieren en de kleine horen. De vier dieren zijn vier koninkrijken die achtereenvolgens in de geschiedenis zijn opgekomen. Er worden 8 karakteristieken gegeven van de kleine horen, zodat aan de hand hiervan deze entit ... De chronologie van het oordeel

De chronologie van het oordeel

In deze video bespreekt en analyseert Stephen Bohr Daniel 8. De grote koninkrijken uit het grote visioen (chazon) passeren de revue: Medo-Perzië, Griekenland, Rome. Ook wordt uitgelegd wat de betekenis is van de kleine horen in relatie tot de beschrijving van Daniel 7. Is het mogelijk dat dit Antiochus Epiphanes is? Ook neemt de kleine horen het ‘dagelijkse’ weg. Wat is de betekenis hiervan? En wat is de betekenis van de 2300 avonden en morgens? In de volgende lezing (13 ... Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 1

Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 1

In deze presentatie legt Stephen Bohr de profetie van de 2300 avonden en morgens uit zoals beschreven in Daniel 8. Daniel ziet deze profetie in de vorm van een visioen (‘mar’eh’). Om deze profetie te begrijpen is het noodzakelijk ook inzicht te krijgen in het andere visioen (de ‘chazon’) van Daniel over de 70 weken. De 70 weken worden ‘afgeknipt’ van de 2300 avonden, zoals beschreven in Daniel 9:24. In dit tekstgedeelte treffen we een 6-tal punten die allen verw ... Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 2

Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 2

In deze presentatie worden de drie fasen beschreven van de geschiedenis van Israel. De eerste fase liep van de berg Sinaï (1445 v. Chr.) tot aan de ballingschap (ca 590 v. Chr.). Gods volk gehoorzaamde God niet. De ballingschap volgt in Babylonië (70 jaar). Daarna zegt God (fase 2): nog 70 weken, 490 jaar. Ten slotte, de derde fase, zendt Hij Zijn Zoon als laatste redmiddel. In plaats van de Zoon te aanvaarden, staan zij op om Hem te vernietigen. De Joodse theocratie komt t ... De drie fasen van Israël

De drie fasen van Israël

De 70 weken profetie is een van de meest onjuist begrepen profetieen uit de Bijbel. Ondanks dat het een van de mooiste profetieen is, omdat het precies aangeeft wanneer de Messias komt. De meeste christenen tegenwoordig plaatsen de laatste week uit de 70 weken profetie in de toekomst en passen dat vervolgens toe op de antichrist. In deze lezing behandelt Stephen Bohr de 70 weken profetie, waarbij de 70-ste week begint bij de doop van Christus en waarbij Christus exact in het ... De 70 weken profetie, deel 1

De 70 weken profetie, deel 1

De 70 weken profetie is een van de meest onjuist begrepen profetieen uit de Bijbel. Ondanks dat het een van de mooiste profetieen is, omdat het precies aangeeft wanneer de Messias komt. De meeste christenen tegenwoordig plaatsen de laatste week uit de 70 weken profetie in de toekomst en passen dat vervolgens toe op de antichrist. In deze lezing behandelt Stephen Bohr de 70 weken profetie, waarbij de 70-ste week begint bij de doop van Christus en waarbij Christus exact in het ... De 70 weken profetie, deel 2

De 70 weken profetie, deel 2

Deze presentatie gaat over het essentiële belang van de ark van het verbond zoals deze stond in het Heilige der Heiligen in de tempel. In de ark bevinden zich de Tien Geboden. Het heiligdom dat op aarde gebouwd was, is een kopie van het echte heiligdom dat God aan Mozes toonde op de berg. De Tien Geboden, die de wet van de vrijheid bevat, zijn de standaard van het oordeel, de norm van God en het fundament van Zijn regering. Gevonden! De ark van het verbond

Gevonden! De ark van het verbond

God gaf iets extra's dat Hij in de ark van het verbond zette om de sabbat te benadrukken en te onderstrepen dat het een test is en uiterst belangrijk: het manna. Het manna benadrukt en onderstreept de sabbat. Het volk Israel ontving dagelijks voedsel in de vorm van manna. Wat betekent manna? Vlees: van Jezus dat niet ontbindt op sabbat. Jezus stierf op vrijdag, exact op 15 uur ‘s middags, rustte op sabbat en stond op zondag op. Via het manna leert God de sabbatsvierin ... De manna test

De manna test

In deze lezing wordt de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, wat bekend staat als Palmzondag, vergeleken met de grote gebeurtenissen rond 1844. De Joden waren enthousiast toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnentrok: hun toekomstige koning. Doch ze werden teleurgesteld dat hij uiteindelijk werd gekruisigd. Velen die eerst in de menigte Hosanna, Hosanna hadden geroepen schreeuwden nu om zijn dood. De triomfantelijke intocht had een zeer specifiek doel. In minder d ... Teleurstelling in het heiligdom

Teleurstelling in het heiligdom

In deze presentatie wordt de tijd van de zondvloed vergeleken met de tijd van het einde. Op een gegeven moment, na vele jaren van genade, oproepen en waarschuwingen, sluit op een gegeven moment de genadetijd, zoals ook de deur van de ark door God werd gesloten. Daarna volgt er 7 dagen geen regen en wordt het geloof van de rechtvaardigen op de proef gesteld. Na 7 dagen worden dan de plagen uitgestort (zoals de regen bij de zondvloed). Velen denken dat ze nog de mogelijkheid to ... Zoals een dief in de nacht

Zoals een dief in de nacht

Het boek Job is het oudste boek van de Bijbel. Het werd geschreven door Mozes. In het boek Job vindt een proces plaats. Het boek gebruikt veel wettelijke en gerech-telijke taal en gaat over een oordeel dat in de hemel plaatsvindt. Jobs zaak wordt onderzocht. En iedereen in de hemel kijkt toe. Maar uiteindelijk blijft Job trouw aan God. Het probleem van Job blijkt een gebrek te zijn aan kennis, inzicht in de strijd zich afspeelt in het universum: een strijd tussen goed en kwaa ... God voor het gerecht

God voor het gerecht

In deze studie zien we dat het doel van de drie fasen van het oordeel is om voor het hele universum duidelijk te maken hoe God het zondeprobleem oplost: van het oordeel dat nu plaatsvindt, via het milennium tot het eeuwigdurende koninkrijk van God. Het doel van de heiligdomsdienst is te laten zien dat God gelijk had zoals Hij met zonde omging en het oordeel heeft als doel Gods karakter voor het universum te rechtvaardigen. De drie fasen van het oordeel

De drie fasen van het oordeel

In deze presentatie wordt de dagelijkse dienst in het heiligdom beschreven als ook de betekenis van de Grote Verzoendag. Wat is het verschil tussen individuele zonden en collectieve zonden? Hoe vindt de reiniging van het heiligdom plaats? Wat is de zin van de twee bokken die in Leviticus worden beschreven: één bok voor de Heer en de andere bok werd de zondebok, oftewel voor Azazel. Jezus doorloopt het gehele heiligdom, van voorhof tot in het heilige der heiligen. Opmerkelij ... De zondebok en het duizendjarige rijk van Openbaring

De zondebok en het duizendjarige rijk van Openbaring

Centraal in deze presentatie staat dat er is geen scheiding meer is tussen Israël en de kerk. Dit wordt onder andere duidelijk gemaakt aan de hand van de bekering van Saulus. Saulus, later Paulus, bekeerde zich kort nadat Stefanus gestenigd was. Paulus was mede-verantwoordelijk voor deze steniging. De focus van Paulus verandert na zijn bekering van het Joods-zijn naar het zijn ‘in Christus’. Iemand is geen zaad van Abraham gewoon door zijn Joodse stamboom, maar, door in ... Een grandioze bekeringservaring

Een grandioze bekeringservaring

Wie is de mens der zonde, de kleine horen, de antichrist, de zoon des verderfs? Het is dezelfde entiteit onder een andere naam. Wat zijn de kenmerken van die andere zoon des verderfs, Judas? Velen denken dat de antichrist een afvallige godslasteraar is die het christendom vervloekt en antichristelijk is. Maar de antichrist is een insider die beweert Jezus Christus te dienen, maar eigenlijk verraadt hij de zaak van Jezus Christus. Waar bevindt zich de antichrist? De antichrist ... In de tempel van de antichrist, deel 1

In de tempel van de antichrist, deel 1

Wie is de geheimzinnige weerhouder waarover in Thessalonicenzen wordt gesproken? Wilde deze antichrist of ten minste de geest van de antichrist zich al openbaren in de tijd van Paulus? Wat gebeurde er na de opdeling van het Romeinse Rijk? Wat is de identiteit van de antichrist? En wat betekent de periode van 1260 in samenhang met het herstel van de dodelijke wond? Hoe zal de antichrist zich in de eindtijd openbaren? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de Bijbel en u ... In de tempel van de antichrist, deel 2

In de tempel van de antichrist, deel 2

In deze presentatie gaat pastor Bohr in op het tiendensysteem. Waarvoor is het tiendensysteem ingesteld? Betaalden de Levieten ook tienden? Was er een priesterschap vóór het priesterschap van Levi? Waarvoor staat het priesterschap van Melchizedek? Is het betalen van tienden naast een Oudtestamentisch principe ook een Nieuwtestamentisch principe?De financiële geheimen van het heiligdom

De financiële geheimen van het heiligdom

Het falen om het heilige van het gewone te onderscheiden leidt tot afgoderij. Dit is het geval als we iets onheiligs gebruiken voor een heilige opdracht zoals het geval was bij Nadab en Abihu. Maar dit geldt ook als we iets heiligs gebruiken voor iets onheiligs, zoals het geval was op het feest van koning Belsassar. Het leidt tot het aanbidden van afgoden die gemaakt waren met mensenhanden. Dit leidt tot het breken van het gebod: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht ... Het heilige en het onheilige

Het heilige en het onheilige

In deze presentatie wordt een parallel getrokken tussen het hemels heiligdom en onze lichamelijke tempel. Beide tempels werden door God gemaakt als Zijn woning. In beide tempels is er een wet geschreven met de vinger van God. Beide tempels hebben een aantekening van de zonde. Beide tempels moeten, als zij verontreinigd worden door de zonde, gereinigd worden. Beide tempels hebben een voorhof, een kamp en een heiligdom. Het is dus belangrijk om zowel het hemels heiligdom als he ... De twee tempels

De twee tempels

In deze studie zien wij zien dat God de gave der profetie instelde in deze laatste dagen op het juiste ogenblik, met de juiste boodschap, op de juiste plaats en met de juiste mensen. Er worden 5 tijdsprofetieën uit het oude en nieuwe testament bestudeerd. We gaan alle vijf bekijken om te zien of wij zeker kunnen zijn dat in deze laatste dagen God in Zijn kerk de gave van profetie heeft ingesteld. Wat deze elementen zijn, in al deze 5 gevallen, ziet in deze presentatie.Het heiligdom en de gave van profetie

Het heiligdom en de gave van profetie

Er zijn drie leerstellingen in de Bijbel die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de toestand van de doden, het Bijbelse concept van het oordeel en de wederkomst van Jezus Christus in kracht en heerlijkheid. Zij moeten samen begrepen worden. Als wij één van deze leerstellingen verkeerd hebben zullen de andere twee ook verkeerd worden begrepen.Drie onlosmakelijk verbonden leerstellingen

Drie onlosmakelijk verbonden leerstellingen

Hoe ziet het leven eruit in de hemel tijdens de 1000 jaar? Herkennen we onze vrienden en familie die op die dag gered zijn? Waar gaat het in de hemel en op de nieuwe aarde echt allemaal om? Jezus wil met ons zijn op de nieuwe aarde. Vinden we dat belangrijk of laten wij toe dat deze wereld en de dingen van deze wereld onze aandacht zo sterk in beslag nemen dat we niet geschikt zijn voor de hemel?Eindelijk thuis!

Eindelijk thuis!