Herstellen van de bres

Deze serie gaat dieper in op de koning van het noorden zoals beschreven in Daniel 11. Het bestudeert de Bijbelse profetieën in het licht van onze tijd. Professor Veith maakt duidelijk dat de koning van het noorden aan het hoofd staat van een wereldwijde godsdienstig-politiek systeem die alle godsdiensten overstijgt. Ook de koning van het zuiden wordt blootgelegd. Is het de islam, zoals zo velen beweren? Is Allah hetzelfde als de Bijbelse God, zoals ook velen denken? Maak kennis met de maatregelen die worden voorzien om alle wereldgods­diensten op één lijn te krijgen en die de rol van Jezus minder maken. Maar het belangrijkste: word bevestigd in de waarheid die God heeft gegeven aan Zijn volk om u voor te bereiden op de spoedige komst van Jezus.
In deze lezing staat Jezus Christus centraal in het verlossingsplan. Een verzoening van de mens met God buiten Christus om is onmogelijk. Er zijn religieuze bewegingen die verzoening zoeken met God via een andere weg, buiten Christus om. Zij komen niet door Die deur maar ze klimmen erin via een andere weg. De mens kan niet zonder Christus. Zonder de toegerekende rechtvaardigheid staat de mens veroordeeld tegenover een heilige God. Deze leer staat centraal in het christendom ... U zult Hem Jezus noemen

U zult Hem Jezus noemen

Deze lezing is een bijbelstudie over Daniël 11 die de mogelijke profetische interpretaties schetst. De video begint met een samenvatting van enkele historische gezichtspunten aangaande Daniel 11, die Daniël 11 laat zien als een parallelle profetie aan Daniël 7 en 8. De presentatie gaat verder door dit hoofdstuk in een bredere context te plaatsen als een merisme en geeft een definitie van wie de koning van het noorden en van het zuiden zijn. De profetie wordt typologisch ve ... De koning van het noorden, deel 1

De koning van het noorden, deel 1

Deel 2 is een studie van de koning van het zuiden die zich verzet tegen de koning van het noorden in de eindtijd. De studie onderzoekt de intrigues die worden opgezet voor de voorwaarden voor de laatste overwinning van de koning van het noorden. De geheime intrigues van Napoleon, het opzetten van een verkeerd systeem van aanbidding en een namaaktheologie van de antichrist, het futuristische gezichtspunt, en het scheppen van een Joodse staat en het Zionisme worden allemaal bes ... De koning van het noorden, deel 2

De koning van het noorden, deel 2

Deze video legt de geheime bewegingen bloot van de koning van het noorden in Daniel 11 en hoe deze machten proberen om de wereld te beheersen. ‘Het neerhalen van de wervelwind deel 1’ trekt het gordijn omhoog die hangt voor de geheime genootschappen van de koning van het noorden (het pausdom). Deze koning van het noorden heeft het plan om de controle te verkrijgen van de gedachten van de mensen zodat hij de hele wereld in zijn macht heeft. Het geeft een inzicht in de ga ... De wervelwind oogsten, deel 1

De wervelwind oogsten, deel 1

Deel 2 van Wervelwind Oogsten neemt ons mee naar de huidige geburtenissen op politiek en religieus gebied. Een diepgaande studie van de oorsprong van de Bilderbergers en de organisaties die zich dichtbij de macht bevinden. Deze organisatie hebben een duidelijke roomse afkomst. Het zich voltekken van de eindtijd-gebeurtenissen wordt beschreven in de laatste verzen van Daniel 11. De koning van het noorden dicteert de morele waarden in die tegengesteld zijn aan die van God. Door ... De wervelwind oogsten, deel 2

De wervelwind oogsten, deel 2

In de presentatie 'Koper voor goud' wordt de typologie van Salomo en zijn zoon Rehabeam uiteengerafeld aangaande de toepassing daarvan op de godsdienstige wereld van vandaag. Rehabeam produceerde koperen schilden nadat de koning van Egypte zich de schilden had toegeëigend die Salomo van goud had gemaakt. Rehabeam zorgde beter voor de koperen schilden dan voor de gouden. Evenzo is de hedendaagse religieuze wereld tevreden als de schilden van goud verruild worden doo ... Koper voor goud

Koper voor goud

De presentatie Geef Mij Deze Berg zet het koninkrijk van God tegenover dat van de antichrist, die een vals koninkrijk wil brengen in deze wereld. De grote schudders van deze wereld, de mega-dominees, proberen samen met de politici een namaak democratische theocratie te introduceren om op deze manier een beeld van het beest te maken en het eerste beest gaan aanbidden. Ons doel zou moeten zijn om door de smalle poort te gaan om het koninkrijk en de stad te omarmen waarvan God d ... Geef mij deze berg

Geef mij deze berg

Een evangelie kan eenvoudig worden aangepast om te voldoen aan de interreligieuze dialoog. Het opofferen van principes en zelfs van de essentie van de verlossing stelt mensen in staat om alle godsdiensten te omarmen. In deze presentatie wordt aangegeven welke samenwerking er is tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Wat is het gevolg van de interreligieuze dialoog? Uit de vergelijking tussen de Koran en de rooms-katholieke traditie blijkt dat beiden zee ... De Koning van het Noorden omarmt wereld religies

De Koning van het Noorden omarmt wereld religies

De kerk van Christus kan op geen enkel ander fundament worden gebouwd dan op Jezus Christus. In deze lezing behandelt Walter Veith enkele leerstellingen van het katholicisme, zoals de onsterfelijkheid van de mens, de hel, de afschaffing van Bijbelse gezondheidsprincipes en de rol van werken, die het dienstwerk van Jezus ondermijnen. Deze leerstellingen worden verder vergeleken met de Koran. Deze lezing kan bijbelgetrouwe gelovigen helpen om de valkuilen te ontwijken van een n ... Het fundament van vele generaties, deel 1

Het fundament van vele generaties, deel 1

De kerk van Christus kan op geen enkel ander fundament worden gebouwd dan op Jezus Christus. In deze lezing behandelt Walter Veith verschillende leerstellingen van het katholicisme, zoals de onsterfelijkheid van de mens, de hel, de afschaffing van Bijbelse gezondheidsprincipes en de rol van werken, die het dienstwerk van Jezus ondermijnen en vergelijkt ze met de Koran. Deze lezing kan bijbelgetrouwe gelovigen helpen om de valkuilen te ontwijken van een nieuw soort universalis ... Het fundament van vele generaties, deel 2

Het fundament van vele generaties, deel 2

"Aankondigingen uit de hemel" is het verhaal van Jezus. Het is het verhaal van Zijn autoriteit, van Zijn menselijkheid, en Zijn verzoening. Het is het verhaal van het grote verlossingsplan, welke niet alleen deze aarde en de hele mensheid omvat, maar ook de hemel en het hele universum. Het is het verhaal van hemelse interventie en Goddelijke aankondigingen, die de mensen wijzen op de enige Naam waardoor ze behouden kunnen worden. Het verwaarlozen van deze grootste p ... Aankondigingen uit de hemel

Aankondigingen uit de hemel

Jezus heft gezegd dat Elias zou komen om alle dingen te herstellen. Elias is het antitype van Elia en Johannes de Doper. Hij is de hersteller van de paden die wij moeten bewandelen. Met Walter Veith kijken we naar het ‘typische’ verhaal van Josia, de koning van Juda, en het laatste herstel van de hemelse waarheid vlak voor de uiteindelijke val van Jeruzalem. Veith vergelijkt dit met de laatste grote verzameling van Gods volk in 1844. De principes die verbonden zijn met he ... Elias

Elias

Het karakter van God ligt verspreid langs de snelwegen van theologische compromissen en afvalligheid. Het is de plicht van het laatste volk van God om de bres te herstellen in de muur van Jeruzalem. Deze studie bevat een bespreking van de leer die het volk van God onderscheidt van elk ander kerk. Herstellen van de Bres is een oproep tot berouw en een oproep tot het aannemen van het eeuwig evangelie in tegenstelling tot het verwrongen evangelie zoals dat tegenwoordig aan de we ... Herstellen van de bres

Herstellen van de bres