De drie-engelenboodschap

In deze eerste inleidende presentatie uit de serie De drie-engelenboodschap worden 10 feiten behandeld over Openbaring 14. Bijvoorbeeld de volgende vragen komen aan de orde: Wat is het eeuwige evangelie? Wat stellen de drie engelen voor? Waarom worden engelen beschreven als vliegend in het midden van de hemel? Is de drie-engelenboodschap verbonden met het heilige der heiligen?Tien Feiten over Openbaring 14

Tien Feiten over Openbaring 14

Waarom wordt het evangelie eeuwig genoemd? Pastor Stephen Bohr gaat terug naar de zondeval van Adam en Eva. Voor de zondeval waren Adam en Eva beiden bedekt met een lichtgevend gewaad. Dit gewaad was na de zondeval verdwenen. Waardoor werd het vervangen? Waarom stierven Adam en Eva niet op de dag dat zij zondigden? Hoe werd Israël gered in het Oude Testament, voordat Jezus kwam? Zijn er ook voorwaarden aan het gered zijn door Jezus en welke zouden dat dan zijn? Of wordt iede ... Wat is het eeuwige evangelie?

Wat is het eeuwige evangelie?

Wat betekent het om God te vrezen? Predikant Stephen Bohr legt aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament uit wat dit betekent.Het beginsel van wijsheid

Het beginsel van wijsheid

Waarom gaf Jezus eer aan Zijn Vader? Hoe kunnen wij eer aan God geven? De goede werken komen van God en daarom verheerlijken wij als mensen God. God te eren betekent Zijn karakter te weerspiegelen naar de wereld zodat anderen Jezus in ons kunnen zien en Zijn Naam eren en verheerlijken. Ook met ons lichaam en in onze geest kunnen we God verheerlijken. God zal een volk hebben dat de aarde zal vullen met Zijn heerlijkheid.Hoe God verheerlijkt wordt

Hoe God verheerlijkt wordt

In deze lezing wordt gesproken over het oordeel. Wat gebeurt er als wij allemaal sterven? Wat gebeurt er met de identiteit of het karakter dat wij gevormd hebben in ons leven? In de Bijbel wordt gesproken over ‘boek’ en boeken’: wat betekenen deze woorden? Als het oordeel in de hemel is, vóór de wederkomst van Jezus hoe kan iedereen dan voor de grote rechterstoel van Christus verschijnen? Denkt u dat Jezus zich na Zijn opstanding alles herinnerde wat er gebeurd wa ... Het uur van Gods oordeel

Het uur van Gods oordeel

In deze lezing staat de sabbat centraal. Wie was de Schepper van hemel en aarde? Wat deed Jezus op de eerste sabbat? God zegende en heiligde de zevende dag nadat Hij rustte. Op welke dag en op welk uur stierf Jezus als het Paaslam? Toen Jezus op de sabbat in het graf rustte zag Zijn vlees geen verval of ontbinding. Dit was evenzo het geval met het manna waarover in het Oude Testament werd gesproken. De overeenkomsten tussen beide zijn treffend.Het fundament van ware aanbidding

Het fundament van ware aanbidding

God heeft in het oude testament een huwelijk aangegaan met Zijn bruid Israel. In zekere zin is dat ook het geval met het Israel in het Nieuwe testament. Maar wij weten dat het Israel in het Oude Testament gruwelen heeft bedreven met Babylon. Dit is dan ook het type voor wat er met het nieuwe Israel zal gebeuren. De grootste gruweldaad zoals die in het boek Ezechiel wordt beschreven is dat Israel zich neerboog naar het oosten, voor de zon. Maar wie of wat is Babylon precies: i ... Geheimenis, het grote Babylon

Geheimenis, het grote Babylon

In deze presentatie van predikant Stephen Bohr worden de kenmerken van de afvallige kerk, de hoer oftewel Babylon besproken. Wat betekent de wijn in de gouden drinkbeker, zoals beschreven in Openbaring 17? Uit welke elementen bestaat de wijn in de gouden drinkbeker?Babylons wijn

Babylons wijn

In de eindtijd zal een coalitie worden gevormd tussen een kerk en de koningen van de aarde. De kerk zal betrokken zijn bij de politieke systemen van de wereld om gelovigen te vervolgen. De tien geboden werden geschreven op twee tafelen: op de eerste tafel staan de geboden die onze relatie met God bepalen. De tweede tafel heeft te maken met onze verantwoordelijkheid naar onze medemensen. De vraag is: heeft de overheid het recht om de eerste tafel van de wet op te leggen? En ... De hoererij van Babylon

De hoererij van Babylon

Het pausdom kent twee periodes waarin het regeert: de 1260 jaar en de tijd na de dodelijke wond tot de wederkomst. Door de kenmerken van de kleine horen in Daniel 7 te vergelijken met die van het het zeebeest in Openbaring 13 kun je zien dat dit dezelfde machten zijn. In beide gevallen sprake is van dezelfde opvolgende rijken en beiden ontplooien dezelfde activiteiten. Het pausdom ontving de dodelijke wonde in 1798. Verschillende vragen komen aan de orde: Met welk wapen werd ... Het beest uit de zee

Het beest uit de zee

Waarvoor staat het tweede beest in Openbaring 13? Dit beest komt niet op uit de zee, maar uit de aarde. Dit tweede beest uit de aarde zal een beeld maken van het eerste beest. Het gaat de hele wereld opdragen om het eerste beest te aanbidden. Dit tweede beest zal iedereen op aarde bevelen om het merkteken van het beest te ontvangen. In deze lezing bestuderen wij ook iets van de heling van die dodelijke wond.Het beest uit de aarde

Het beest uit de aarde

In de grondwet van de VS staat dat de staat niets kan voorschrijven op het gebied van religie. Ook kan de staat de vrije uitoefening van de godsdienst niet verbieden. Maar de profetie zegt dat dit zal veranderen. Het beest uit de aarde zal het enige beest in de Bijbelse profetie zijn dat het zeebeest helpt zijn macht te herstellen. Zoals bij de kruisiging van Jezus het geval was, was het niet de staat die wilde dat Jezus werd gekruisigd, ook in het algemeen niet de mensen, ma ... Het beeld van het beest

Het beeld van het beest

In de Bijbel wordt het godslastering genoemd, wanneer een mens beweert God te zijn, en bepaalde werken doet die alleen aan God zijn voorbehouden. Voorbeelden van zulke werken van God zijn: het vergeven van zonden, het aanstellen en afzetten van koningen, het onfeilbaar spreken. Bij godslastering denken we aan de antichrist. Mensen buigen voor hem en noemen hem 'Heilige Vader'. Terwijl Jezus leerde niemand op aarde ‘vader’ te noemen, want Eén is uw Vader, uw God ... Het getal van het beest

Het getal van het beest

Wat is het merkteken van het beest? Hierover wordt veel gespeculeerd. In deze presentatie wordt vanuit de Bijbel aangetoond wat het teken en zegel van God is en wat teken en zegel van het beest is. Het heeft alles te maken met aanbidding. Het merkteken van het beest, deel 1

Het merkteken van het beest, deel 1

Het tweede deel van het merkteken van het beest gaat over de verandering van de sabbat naar de zondag. In Daniel 7 wordt gezegd dat hij erop uit zal zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. In deze presentatie wordt het document Dies Domini van paus Johannes Paulus II vegeleken met wat de Bijbel zegt over de rustdag. Wat is de dag des Heren? Welke dag staat centraal in alle aanbidding van God? Wat was en is het onderschei¬dende teken van Gods volk. Wat is het zegel van ... Het merkteken van het beest, deel 2

Het merkteken van het beest, deel 2

De derde-engelboodschap is één van de meest onheilspellende waarschuwingen in de hele Bijbel. De boodschap van de derde engel vertelt ons, dat wie het beest of zijn beeld aanbidt, zijn merkteken ontvangt, of het getal van zijn naam, de onvermengde toorn van God zal ervaren. Daarom is het voor ons mensen, die leven in de eindtijd, mogelijk van levensbelang te weten, wie het beest (uit de zee) is, en wat zijn beeld en merkteken is. Is het aannemen van Jezus Christus een kwest ... De wijn van de toorn van God

De wijn van de toorn van God

Wat bedoelt de Bijbel met de rook van hun pijniging die voor eeuwig opstijgt? Wat betekent het woord ‘eeuwig’ in het eeuwige vuur? Wat heeft Gods heerlijkheid te maken met het eeuwige vuur? De rook van Babylons pijniging

De rook van Babylons pijniging

In het boek Openbaring zien wij de beschrijving van een groep gelovigen uit de eindtijd die de overwinning hebben behaald over het beest, zijn beeld zijn merkteken en het getal van zijn naam. Hoe behaalt deze groep gelovigen, die leven wanneer Jezus komt, de overwinning over het beest, zijn beeld, zijn merkteken en het getal van zijn naam? Het antwoord is: zij oefenden uit, wat de Bijbel de volharding van de heiligen noemt. Wat betekenen deze termen en wat zegt de Bijbel er o ... De volharding van de heiligen

De volharding van de heiligen

Wat wordt verstaan onder de wet en wat onder de geboden; is er verschil tussen deze begrippen? Gods karakter is geschreven in de Tien Geboden, in Gods wet. Gods volk zal God dienen, omdat zij God liefheeft met heel hun hart. Omdat de wet van God is geschreven in hun verstand en hart. We mogen bidden tot God dat dit onze ervaring zal zijn en dat God Zijn wet in ons hart zal schrijven.De geboden van God

De geboden van God

In deze presentatie vertelt predikant Stephen Bohr aan de hand van Openbaring 14:12 wat het geloof van Jezus en het houden van de geboden inhoudt. Er worden diverse voorbeelden uit de Bijbel gegeven van wetticisme: het idee dat we gered worden door de geboden te houden. Ook worden diverse voorbeelden aangehaald van anitinomianisme: het idee dat we gered worden zonder de geboden te houden. De apostel Paulus leert dat het houden van Gods wet niet de oorzaak is van onze zalighei ... Het geloof van Jezus

Het geloof van Jezus

Openbaring 12:17 zegt dat de slang, of de draak, boos werd op de overigen van haar zaad. Wat wordt verstaan onder ‘haar zaad’? En wat onder ‘de overigen van haar zaad’? Is dat het letterlijke volk Israël, zoals vaak wordt beweerd? Heeft God naast het letterlijke Israël nog een aparte groep, de gemeente van he Nieuwe Testament? Of heeft God gewoon één groep? De Bijbel zegt duidelijk dat er één kudde is, één Israël, één gekozen stad, één vrouw, één olijf ... De overigen van haar zaad

De overigen van haar zaad

In deze video wordt de achtergrond geschetst van de 144.000 waarover in Openbaring driemaal wordt gesproken. Wat zijn de kenmerken van de 144.000? Dit alles in relatie tot het einde van de genadetijd en de wederkomst van Jezus.De 144.000

De 144.000

Wat betekent het getuigenis van Jezus? In deze presentatie wordt ingegaan op de werkzaamheden van Johannes de Doper en de rol die hij had in de tijd van Jezus. Was Johannes een profeet, of was hij meer dan een profeet? Of was hij een boodschapper? Waarom was dat ‘kleine licht’ noodzakelijk, want in de Bijbel werd toch duidelijk de komst van Jezus voorzegd in diverse profetieën? Johannes verkondigde het getuigenis van Jezus bij de eerste komst van Jezus. Zal er ook een pr ... Het getuigenis van Jezus

Het getuigenis van Jezus

Wat wordt er verstaan onder de oogst? En de wijnpers? En de druiven? Wat betekent het witte paard en rode klederen in het boek Openbaring? Pastor Bohr bespreekt dat er een oorlog zal komen waarvan twee partijen deel zullen uitmaken. Velen denken aan een fysieke strijd tussen Babylon en Jeruzalem. De uiteindelijke strijdpunten zijn echter niet van politieke aard, maar het gaat erom of u het zegel van God ontvangt, of het merkteken van het beest.De oogst van de aarde is rijp

De oogst van de aarde is rijp

Waarom is de boodschap van Babylon, haar wijn, voor zoveel mensen aantrekkelijk? Omdat deze leer misleidend is, en velen het aannemen als waarheid. De drie-engelenboodschap is er om de mensen hiervan bewust te maken, en roept op te keren tot God, Hem lief te hebben en de Waarheid te geloven. Wanneer deze boodschap aan de mensen wordt verkondigd, met de oproep om uit Babylon te komen, zullen zij graag de Waarheid omarmen en uit Babylon komen. Deze boodschap is zeer urgent! Uit ... Gaat uit van haar, Mijn volk

Gaat uit van haar, Mijn volk