Gods Wet En De Sabbat

Het Romeinse imperium was gigantisch, de stad Rome de grootste stad ter wereld. Toch is ze met al haar glorie ten onder gegaan. Wat is de reden daarvan? Pastor Finley gaat in deze aflevering in op wat de tien geboden in relatie tot Gods genade voor ons betekenen.Het Romeinse Imperium

Het Romeinse Imperium

Hoeveel grond heeft een dode nodig, schreef de Russische schrijver Leo Tolstoj. Bent u tevreden met wat u heeft? Of wordt u ook gedreven door een onbevredigende drang naar steeds meer en meer? Wat kan het kennen van een God, een Schepper, u brengen? Wat heeft Hij met u voorgehad en hoe wil Hij u rust en tevredenheid geven? Finley geeft uitgebreid antwoord op deze vragen.Een eeuwenoud middel tegen stress

Een eeuwenoud middel tegen stress

Hoe komt het dat de Romeinse keizer Domitianus zich als god liet aanbidden in het Romeins imperium? Welke gedachte heeft de mens door alle eeuwen heen misleid? Wie zijn die valse christussen en profeten die grote wonderen en tekenen doen in de eindtijd en waarvoor Jezus ons waarschuwt? Wie is de antichrist? Wat is het merkteken van het beest dat op hand en voorhoofd wordt geplaatst? En wat is het middel tegen de grootste misleiding aller eeuwen? Pastor Finley neemt u mee naar ... De dodelijke aantrekkingskracht van cultussen

De dodelijke aantrekkingskracht van cultussen

De presentatie behandelt het merkteken van het beest. Reeds in de Middeleeuwen werden de Waldenzen vervolgd omdat zij geloofden in de Bijbel alleen en niet de tradities van de bestaande kerk volgde. Ze werden gruwelijk vervolgd omdat ze niet meegingen in het politiek religieuze systeem van Rome van destijds. Zo ook zal in de eindtijd staat en kerk samengaan om mensen te vervolgen die niet het merkteken van het beest willen ontvangen. Wie is het beest en wat is zijn merkteken? ... Het merkteken van het beest en het mysterieuze getal 666

Het merkteken van het beest en het mysterieuze getal 666

Het heiligdom is een van de grote typologische aspecten van de bijbel. Elk aspect van het heiligdom verwijst naar het dienstwerk van de Messias en het verlossingsplan. In deze lezing wordt de belangrijkheid en de betekenis van elk onderdeel in het heiligdom uitgelegd. Walter Veith legt ook uit de verschillen tussen de Tien geboden en de ceremoniële wet. Tenslotte worden de Joodse feesten behandeld en hun betekenis voor het heden.Een advocaat voor onze tijd

Een advocaat voor onze tijd

Welke kwestie raakt het hart van aanbidding, bijbelse getrouwheid traditie versus de geboden van God en subtiele religieuze drogredeneringen. De vraag wordt beantwoord of de heiligheid van de zondag ondersteund kan worden vanuit de Bijbel of dat dit slechts een overblijfsel van kerkelijke traditie is.Wie veranderde de sabbat in de zondag? Welke volgeling van Jezus in de Bijbel hield de zondag? Belangrijke vragen waarop we een Bijbels antwoord op willen geven.De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 2

De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 2

In deze intrigerende lezing wordt de scheppingsweek behandeld. De nadruk wordt gelegd op de relatie tussen de Schepper en de schepping. De presentatie geeft ook een diepgaande studie over de herontdekking van de rustdag.Een dag om te gedenken

Een dag om te gedenken

Het eerste deel van deze 5-delige documentaire gaat over de oorsprong van de sabbat bij de Bijbelse schepping en het verhaal van de sabbat in het Oude Testament.De Zevende Dag, deel 1

De Zevende Dag, deel 1

In deel twee van deze 5-delige documentaire over de geschiedenis van de sabbat wordt gekeken naar de revolutionaire, niet traditionele omgang van Jezus Christus met de Sabbat en de ontwikkeling van de zondag als alternatieve rustdag voor vele kerken.De Zevende Dag, deel 2

De Zevende Dag, deel 2

In deel 3 van De zevende dag wordt gekeken naar de rol van de sabbat in de uiteenzetting van verschillende Christelijke kerken en hoe de zevende-dags sabbat de eerste 100 jaar na Ohristus overleefde.De Zevende Dag, deel 3

De Zevende Dag, deel 3

In deel van De zevende dag komen pogingen ter sprake om voor en tijdens de reformatie de Bijbelse sabbat te bevorderen en gelijktijdig de spanningen van het sabbatvieren te onderdrukken.De Zevende Dag, deel 4

De Zevende Dag, deel 4

In het laatste deel van De Zevende Dag worden o.m. behandeld: sabbattradities in Afrika, door revolutionairen in China in de 1e eeuw, en de wereldwijde uitbreiding van sabbatvieren in de beide vergane eeuwen.De Zevende Dag, deel 5

De Zevende Dag, deel 5

In deel 12 van deze 14-delige serie wordt de gruwel der verwoesting uitvoerig behandelt.De uiteindelijke gruwel

De uiteindelijke gruwel

In deze video legt Stephen Bohr op heldere en wijze het verschil uit tussen de morele wet (10 geboden) en de ceremoniële wet. Verschillende vragen komen aan de orde, zoals: Zondigde satan in de hemel? Gold de wet vóór de zondvloed? Zondigde het menselijke ras vóór de zondvloed? Hoe werden in het Oudtestament mensen gered voordat Jezus Christus kwam? En wat was dan het doel van het hele offersysteem in het Oude Testament? Daarnaast wordt een aantal passages uit de Bijb ... De twee verbonden

De twee verbonden

Deze presentatie gaat over het essentiële belang van de ark van het verbond zoals deze stond in het Heilige der Heiligen in de tempel. In de ark bevinden zich de Tien Geboden. Het heiligdom dat op aarde gebouwd was, is een kopie van het echte heiligdom dat God aan Mozes toonde op de berg. De Tien Geboden, die de wet van de vrijheid bevat, zijn de standaard van het oordeel, de norm van God en het fundament van Zijn regering. Gevonden! De ark van het verbond

Gevonden! De ark van het verbond

Wat is het merkteken van het beest? Hierover wordt veel gespeculeerd. In deze presentatie wordt vanuit de Bijbel aangetoond wat het teken en zegel van God is en wat teken en zegel van het beest is. Het heeft alles te maken met aanbidding. Het merkteken van het beest, deel 1

Het merkteken van het beest, deel 1

Wat wordt verstaan onder de wet en wat onder de geboden; is er verschil tussen deze begrippen? Gods karakter is geschreven in de Tien Geboden, in Gods wet. Gods volk zal God dienen, omdat zij God liefheeft met heel hun hart. Omdat de wet van God is geschreven in hun verstand en hart. We mogen bidden tot God dat dit onze ervaring zal zijn en dat God Zijn wet in ons hart zal schrijven.De geboden van God

De geboden van God

In deze presentatie vertelt predikant Stephen Bohr aan de hand van Openbaring 14:12 wat het geloof van Jezus en het houden van de geboden inhoudt. Er worden diverse voorbeelden uit de Bijbel gegeven van wetticisme: het idee dat we gered worden door de geboden te houden. Ook worden diverse voorbeelden aangehaald van anitinomianisme: het idee dat we gered worden zonder de geboden te houden. De apostel Paulus leert dat het houden van Gods wet niet de oorzaak is van onze zalighei ... Het geloof van Jezus

Het geloof van Jezus

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: Er staat geschreven: "De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt"? In deze eerste presentatie uit de 6-delige serie "Zijn leven leiden" neemt predikant Randy Skeete u mee door de Bijbel, om de betekenis te laten zien van Jezus' woorden. U zult ontdekken hoe u ook het goede leven kunt leiden!Het goede leven leiden

Het goede leven leiden

Toen God de mensheid maakte ‘naar Zijn beeld’, maakte Hij ons naar het beeld van God. Niet om God te worden maar om godvrezend te worden. Dit is de standaard voor christenen: te streven naar godsvrucht, waarbij we zien op ons volmaakte voorbeeld, Christus. In deze presentatie maakt Pastor Randy Skeete het doel van de wet duidelijk en hoe dat in verband staat met het karakter van God. Hij nodig christenen uit om naar dezelfde hoge standaard te leven die God bij de aanvan ... Naar Zijn beeld

Naar Zijn beeld

Volgt u de wet van God, zowel in uw hart als in uw daden? In deze presentatie leert u hoe de Tien Geboden niet alleen betrekking hebben op onze handelingen maar allereerst op ons hart en onze gedachten. Ga mee en ontdek de diepte en breedte van Gods koninklijke wet van vrijheid!Hoger en verder

Hoger en verder

Leven wij in overeenstemming met de morele wet? Als het hele universum volgens wetten verloopt waarom is het dan moeilijk te geloven dat God voor het morele universum een wet heeft? Pastor Randy Skeete geeft aan dat het onmogelijk is om te leven zoals God het bedoelt heeft, zonder de morele wet. Geen wet, geen leven. Wanneer u zegt: ik ben een kind van God, ik ben bekeerd, kan iemand dat alleen weten door hoe u leeft. Hoe leeft een kind van God dan? Volgens Gods morele wet.Wettig leven

Wettig leven

Het Joodse volk was bevoorrecht. Ze hadden het verbond, de afkomst van Abraham, de heerlijkheid Gods, de wet en nog vele andere voorrechten zoals Paulus aangeeft in het begin van Romeinen 9. Maar het belangrijkste van al deze voorrechten was de wet. Ontdek ook waarom dat echt het beste van alles is!Het beste van alles

Het beste van alles

God schrijft Zijn wet in het hart van de mens. De mens brengt vervolgens, uit een goed hart, goede vruchten voort. De heerlijkheid die God wil is de heerlijkheid van de vrucht van de Geest in ons leven. Dit leidt tot gehoorzaamheid vanuit het hart. God wil zijn goede wet in ons hart plaatsen. Het is een geschenk van God aan ons, een geschenk van zichzelf; het is Zijn hart.Een geschenk van God

Een geschenk van God